Gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai,

Įstatymo paskirtis 1.

 • Kaip sudaryti pasirinkimo sandorį
 • Будь он менее самонадеян, он, конечно же, заглянул бы в энциклопедию и обнаружил, что это не что иное, как солевой осадок, оставшийся после высыхания древних морей.
 • Хаос, царивший в комнате оперативного управления, воспринимался ею как отдаленный гул.
 • Scottrade 2 lygio variantai
 •  - Это кое-что .

Šis įstatymas nustato su gamtinių dujų perdavimu, skirstymu, laikymu, skystinimu ir tiekimu susijusius santykius. Šiame įstatyme įtvirtinamos taisyklės, susijusios su gamtinių dujų sektoriaus organizavimu ir funkcionavimu, gamtinių dujų patekimu į rinką, taip pat gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijų, licencijų verstis rinkos operatoriaus veikla išdavimo kriterijai ir tvarka.

Šis įstatymas taip pat nustato priemones, skirtas tinkamam gamtinių dujų tiekimo patikimumo lygiui užtikrinti ir bendrajai Europos Sąjungos vidaus rinkai kurti.

 • Parabolinio sar prekybos strategija
 • Он посмотрел на приближающуюся фигуру, затем перевел взгляд на кольцо.
 •  Видите ли, ситуация не столь проста.
 • Ką daryti su nekvalifikuotais akcijų pasirinkimo sandoriais
 •  Здесь около сотни пунктов.

Šio įstatymo nuostatos, taikomos veiklai, susijusiai su gamtinėmis dujomis, įskaitant suskystintas gamtines dujas, taip pat nediskriminuojant taikomos ir veiklai, susijusiai su biodujomis, iš biomasės pagamintomis dujomis ar kitų rūšių dujomis, jeigu tik šias dujas galima techniškai ir saugiai įleisti į gamtinių dujų sistemą ir ja transportuoti.

Šio įstatymo nuostatos netaikomos biodujų gamybos skatinimo priemonėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. Šio įstatymo tikslas — sukurti konkurencingą, ekonomiškai pagrįstą ir patikimą gamtinių dujų rinką, užtikrinančią vartotojų galimybę laisvai pasirinkti gamtinių dujų tiekėją ir garantuojančią veiksmingą vartotojų ir rinkos dalyvių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Šio įstatymo nuostatos yra suderintos su šio įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Buitinis gamtinių dujų vartotojas toliau — buitinis vartotojas — fizinis asmuo, perkantis gamtines dujas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, nesusijusioms su ūkine komercine ar profesine veikla. Didmeninis gamtinių dujų vartotojas toliau — didmeninis vartotojas — asmuo, išskyrus perdavimo sistemos operatorių ar skirstymo sistemos operatorių, perkantis gamtines dujas perparduoti.

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra — agentūra, įkurta  m.

Gamtinės dujos — iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat suskystintos gamtinės dujos, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitos nustatytus reikalavimus atitinkančios dujos, kurios gali būti tiekiamos į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamos.

Gamtinių dujų birža — prekybos gamtinėmis dujomis sistema, organizuojama rinkos operatoriaus Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Gamtinių dujų gavybos tinklas toliau — gavybos tinklas — vamzdynas ar vamzdynų tinklas, eksploatuojamas ir arba įrengtas kaip naftos ar gamtinių dujų gavybos objekto dalis arba naudojamas gamtinėms dujoms perduoti iš vieno gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai kelių tokių objektų į perdirbimo gamyklą, galutinį pakrantės terminalą arba kitą terminalą.

Gamtinių dujų įmonė — asmuo, kuris verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių: gamtinių dujų gavyba, perdavimu, skirstymu, skystinimu, tiekimu ir laikymu ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir arba eksploatavimo įpareigojimus.

Gamtinių dujų įmonių paslaugos — gamtinių dujų įmonių teikiamos paslaugos sistemos gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai ir gamtinių dujų vartotojams: gamtinių dujų perdavimas, skirstymas, skystinimas, laikymas, vartotojų sistemų prijungimas, balansavimas ar kitos su gamtinėmis dujomis susijusios paslaugos.

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas — penkerių metų laikotarpis, kuriam yra nustatoma reguliuojamos gamtinių dujų kainos viršutinė riba ir principai, kuriais remiantis šios kainos viršutinė riba gali būti koreguojama iki reguliavimo periodo pabaigos. Gamtinių dujų laikymas — gamtinių dujų sandėliavimas gamtinių dujų saugykloje.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų laikymas vamzdyne — suslėgtų gamtinių dujų laikymas jų gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai ir skirstymo sistemoje, išskyrus laikymą įrenginiuose, skirtuose perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas. Gamtinių dujų laikymo sistemos operatorius toliau — laikymo sistemos operatorius — asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų laikymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų saugyklos eksploatavimą. Gamtinių dujų perdavimas toliau — perdavimas — gamtinių dujų transportavimas, išskyrus tiekimą, sistema, kurią paprastai sudaro aukšto slėgio vamzdynai, išskyrus gavybos tinklą ir aukšto slėgio vamzdynų dalį, daugiausia naudojamą paskirstyti gamtines dujas vietoje, siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams.

Gamtinių dujų perdavimo sistema toliau — perdavimo sistema — aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai, įskaitant gamtinių dujų skirstymo stotis, dujoms iš įmonių, suskystintų gamtinių dujų sistemų perduoti į gamtinių dujų gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai, skirstomuosius dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

Perdavimo sistema taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius toliau — perdavimo sistemos operatorius — asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų perdavimo veikla ir yra atsakingas už šių dujų perdavimo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus — už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje ir sujungimą su kitomis sistemomis bei už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas patenkinti pagrįstus gamtinių dujų transportavimo poreikius.

Greece or Turkey? the most liked country in the world

Gamtinių dujų perdavimo sistemos savininkas — asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso gamtinių dujų perdavimo sistema magistralinis dujotiekis. Gamtinių dujų perdavimo sistemos valdytojas — asmuo, kuris valdo gamtinių dujų perdavimo sistemą magistralinį dujotiekį kitais negu nuosavybės teisė teisėtais pagrindais. Gamtinių dujų pristatymo vieta — vieta, kurioje baigiasi gamtinių dujų perdavimas magistraliniu dujotiekiu ar skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kurioje perdavimo ar skirstymo sistemos operatorius pateikia gamtines dujas sistemos naudotojui ar gamtinių dujų vartotojui.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų rinka — asmenų, vykdančių gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, skystinimą ir laikymą, santykių visuma, apimanti didmeninę ir mažmeninę prekybą gamtinėmis dujomis, paslaugų teikimą ir pagrįsta teisėtumo ir lygiateisiškumo gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai bei reguliuojamojo trečiųjų asmenų dalyvavimo transportuojant gamtines dujas principu. Gamtinių dujų rinkos finansinė priemonė — finansinė priemonė, nurodyta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 5, 6, 7 punktuose, jeigu ta priemonė susijusi su gamtinėmis dujomis.

Gamtinių dujų rinkos operatorius toliau — rinkos operatorius — asmuo, organizuojantis prekybą gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje ir turintis šios veiklos gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai.

Sutarčių, apie kurias turi būti pranešama, sąrašas 1. Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia ir prižiūri viešą standartinių sutarčių sąrašą ir jį laiku atnaujina. Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia organizuotų rinkų sąrašą ir jį paskelbia įsigaliojus šiam reglamentui.

Gamtinių dujų gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai toliau — saugykla — gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantis ir arba jos eksploatuojamas įrenginys gamtinėms dujoms laikyti, įskaitant įrenginius suskystintoms gamtinėms dujoms laikyti, išskyrus tuos įrenginius ar įrenginių dalį, kurie naudojami gavybos operacijoms vykdyti, ir įrenginius, skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas.

Gamtinių dujų prekyba televizorių kelionių sistema — energetikos sritis, apimanti gamtinių dujų gavybą, perdavimą, skirstymą, tiekimą, didmeninę ir mažmeninę prekybą, skystinimą, laikymą ir tranzitą. Gamtinių dujų sistema — gamtinių dujų įmonei nuosavybės teise priklausantys ir ar gamtinių dujų įmonės valdomi magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai ir arba gamtinių dujų saugyklos, gamtinių dujų laikymo vamzdyne įrenginiai ir įrenginiai papildomoms paslaugoms teikti bei susijusių įmonių įrenginiai, kurie reikalingi suteikiant teisę naudotis perdavimo, skirstymo ir suskystintų gamtinių dujų sistema.

Gamtinių dujų sistemos balansavimas toliau — sistemos balansavimas — pristatomo ir paimamo gamtinių dujų kiekio perdavimo ir ar skirstymo sistemose išlyginimas. Gamtinių dujų sistemos naudotojas toliau — sistemos naudotojas kaip investuoti bitcoin su savo roth ira sskaita su gamtinių dujų sistemos operatoriumi sudaręs sutartį asmuo, kuris tiekia gamtines dujas į sistemą arba kuriam jos tiekiamos iš sistemos.

Gamtinių dujų sistemos pajėgumai toliau — sistemos pajėgumai — didžiausias gamtinių dujų srautas, kuris išreiškiamas kubiniais metrais per laiko vienetą arba energijos vienetu per laiko vienetą ir kuriuo gamtinių dujų sistemos naudotojas turi teisę naudotis pagal gamtinių dujų perdavimo ir ar skirstymo sutarties nuostatas. Gamtinių dujų skirstymas toliau — skirstymas — gamtinių dujų transportavimas skirstomuoju dujotiekiu siekiant pristatyti jas gamtinių dujų vartotojams, išskyrus tiekimą.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų skirstymo sistema toliau — skirstymo sistema — žemo slėgio vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio gamtinių dujų skirstymo stočių pristatyti iki gamtinių dujų vartotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Gamtinių dujų skirstymo sistema taip pat vadinama gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai dujotiekiu. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius toliau — skirstymo sistemos operatorius — asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų skirstymo veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros užtikrinimą, prireikus — už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą, pagrįstą gamtinių dujų skirstymo paklausa.

Gamtinių dujų skystinimas toliau — skystinimas — gamtinių dujų vertimas skysčiu, taip pat suskystintų gamtinių dujų priėmimas, laikymas ir dujinimas.

Gamtinių dujų tiekimas toliau — tiekimas — gamtinių dujų pardavimas ir ar perpardavimas gamtinių dujų vartotojams ir jų tiekimas į gamtinių dujų sistemą.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų tiekimo įmonė toliau — tiekimo įmonė — asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų tiekimo veikla. Gamtinių dujų tiekimo rinkos dalis — asmens ar susijusių asmenų grupės perkamo ar parduodamo gamtinių dujų kiekio procentinis santykis su bendru perkamu ar parduodamu gamtinių dujų kiekiu atitinkamoje rinkoje.

Gamtinių dujų tiekimo saugumas toliau — tiekimo saugumas — gamtinių dujų tiekimo patikimumas ir techninis saugumas. Gamtinių dujų tiekimo sutartis toliau — tiekimo sutartis — sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo, išskyrus sutartis dėl gamtinių dujų rinkos finansinių priemonių.

Gamtinių dujų tranzitas — gamtinių dujų, kilusių iš trečiosios valstybės ir skirtų tai ir ar kitai trečiajai valstybei, transportavimas per Lietuvos Respublikos teritoriją. Gamtinių dujų vartotojas toliau — vartotojas — asmuo, perkantis gamtines dujas.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Garantinis gamtinių dujų tiekimas toliau — garantinis tiekimas — vartotojams užtikrinamas gamtinių dujų tiekimas, teikiant viešuosiuos interesus atitinkančias paslaugas. Horizontaliai integruota gamtinių dujų įmonė — įmonė ar įmonių grupė, kuri verčiasi bent viena iš šių veiklos rūšių — gamtinių dujų gavybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo ar laikymo — ir kartu verčiasi kuria nors kita, su gamtinėmis dujomis nesusijusia veikla. Įmonės kontrolė — teisės, susitarimai ar kitos priemonės, kurios kiekviena atskirai ar visos kartu, atsižvelgiant į atitinkamas faktines ir ar teisines aplinkybes, suteikia galimybę daryti lemiamą poveikį įmonei, visų pirma naudojantis: 1  nuosavybės teise arba teise naudotis visu įmonės turtu ar jo dalimi; 2  teisėmis arba susitarimais, turinčiais lemiamą įtaką sudarant įmonės valdymo organus, balsuojant arba priimant sprendimus.

Integruota gamtinių dujų įmonė dvejetainiai variantai toronto vertikaliai ar horizontaliai integruota įmonė ar įmonių grupė. Įsipareigojimo gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai už nepaimtą gamtinių dujų kiekį sutartis — gamtinių dujų tiekimo pirkimo—pardavimo sutartis, kurios viena pagrindinių sąlygų yra įsipareigojimas mokėti už numatytas pirkti, bet nepaimtas gamtines dujas. Jungiamasis gamtinių dujų vamzdynas toliau — jungiamasis vamzdynas — valstybių narių sienas kertantis ar tarp valstybių narių nutiestas gamtinių dujų perdavimo vamzdynas, kurio paskirtis — sujungti tų valstybių narių nacionalines gamtinių dujų perdavimo sistemas.

 1. Xp dvejetainių opcionų investicijos
 2. Забыла.
 3. Он это отлично знает.
 4. Prekybos žurnalo variantai
 5.  - Он протянул конверт Беккеру, и тот прочитал надпись, сделанную синими чернилами: «Сдачу возьмите себе».

Jungtinė gamtinių dujų sistema toliau — jungtinė sistema — keletas viena su kita sujungtų gamtinių dujų sistemų, neįskaitant vartotojų sistemų. Nebuitinis gamtinių dujų vartotojas toliau — nebuitinis vartotojas — vartotojas, perkantis gamtines dujas naudoti ne savo namų ūkio reikmėms.

Įstatymo paskirtis 1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis, gamtinėmis dujomis ir centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis visuomeninius santykius. Šis įstatymas taikomas prekybai energijos ištekliais tiek, kiek to nereglamentuoja Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių dujų įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas ir Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.

Nedujofikuota teritorija — šalies teritorija, kurioje nėra įrengtų sistemų ir nė vienai gamtinių dujų įmonei nustatyta tvarka nėra išduota licencija verstis gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo veikla.

Papildomos paslaugos — paslaugos, būtinos naudojantis perdavimo sistema, skirstymo sistema, suskystintų gamtinių dujų saugyklomis ir arba įrenginiais išskyrus įrenginius, skirtus vien tik perdavimo sistemos operatoriams, atliekantiems savo funkcijas ir juos eksploatuojant, įskaitant apkrovos balansavimo, maišymo ir inertinių dujų įleidimo paslaugas.

Tauriųjų energijos akcijų pasirinkimo sandoriai 4.

Susijusi įmonė — bet kokios teisinės formos įmonė, kurią su gamtinių dujų įmone sieja bendri dalyviai dalyvavimaskontrolė kai turima 20 procentų ar daugiau akcijų arba balsavimo teisė, arba teisė skirti valdymo organų narius ar vadovai, taip pat įmonė, priklausanti tiems patiems akcininkams. Suskystintų gamtinių dujų sistema — terminalas gamtinėms dujoms skystinti, suskystintoms gamtinėms dujoms importuoti, priimti ir vėl joms dujinti, taip pat papildomoms paslaugoms teikti, įskaitant laikinąsias saugyklas, būtinas dujinimo ir vėlesnio pateikimo į perdavimo sistemą procesui vykti, tačiau išskyrus bet kurią suskystintų gamtinių dujų terminalų gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai, naudojamą gamtinėms dujoms laikyti.

Suskystintų gamtinių dujų sistema toliau — SGD sistema dar vadinama suskystintų gamtinių dujų įrenginiais toliau — SGD įrenginiai.

Energijos išteklių rinkos

Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius — asmuo, kuris verčiasi gamtinių dujų skystinimu arba suskystintų gamtinių dujų importu, priėmimu ir kartotiniu jų dujinimu ir yra atsakingas gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai suskystintų gamtinių dujų įrenginių eksploatavimą.

Tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas toliau — tiesioginis vamzdynas — gamtinių dujų vamzdynas, papildantis jungtinę gamtinių dujų sistemą. Trečiosios šalies teisė naudotis sistema — prieigos suteikimas sistemos naudotojui.

Vartotojo gamtinių dujų sistema toliau — vartotojo sistema — vartotojo žemės sklype ar nekilnojamajame daikte įrengti vamzdynai ir įrenginiai gamtinėms dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai panaudoti vartotojo reikmėms.

Vertikaliai integruota gamtinių dujų įmonė toliau — vertikaliai integruota įmonė — gamtinių dujų įmonė ar jų grupė, kai tas pats asmuo ar tie patys asmenys turi teisę tiesiogiai arba netiesiogiai vykdyti gamtinių dujų įmonės ar jų grupės kontrolę ir gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai gamtinių dujų įmonė ar jų grupė atlieka bent vieną iš gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo ar skystinimo sistemos funkcijų ir bent vieną iš gamtinių dujų gavybos ar tiekimo funkcijų.

Vietinė gamtinių dujų bendrojo naudojimo sistema toliau — vietinė bendrojo naudojimo sistema — asmeniui asmenims nuosavybės teise priklausanti arba jo jų valdoma ribotoje teritorijoje įrengta gamtinių dujų skirstymo sistemos dalis, kuria gamtinės dujos rsi paslėpta divergencijos prekybos strategija ne mažiau kaip dviem vartotojams.

1. Energijos išteklių rinkos

Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme toliau — Energetikos įstatymas ir kituose teisės aktuose. Straipsnio pakeitimai: Nr. XI, Žin. Gamtinių dujų sektoriaus veiklos reguliavimo principai Gamtinių dujų sektoriaus veiklos valstybinis valdymas, kaip nustatyti akcijų pasirinkimo sandorių vertę, priežiūra ir kontrolė grindžiami šiais principais: 1 gamtinių dujų tiekimo ir gamtinių dujų sistemos darbo saugumo ir patikimumo; 2 gamtinių dujų vartojimo efektyvumo didinimo; 3 neigiamo gamtinių dujų sektoriaus poveikio aplinkai mažinimo ir darnios sektoriaus plėtotės, įgyvendinant valstybės aplinkos apsaugos, ekonominės ir socialinės politikos tikslus; 4 konkurencijos tarp gamtinių dujų rinkos dalyvių; 5 gamtinių dujų prieinamumo ir pakankamumo vartotojams už ekonomiškai pagrįstą kainą ir pažeidžiamų vartotojų grupių teisių ir teisėtų interesų apsaugos; 6 nediskriminavimo, skaidrumo ir teisinio tikrumo.

Gamtinių dujų sektoriaus veiklos valdymo institucijos 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė toliau — Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, įgyvendindama šį įstatymą ir laikydamasi šio įstatymo reikalavimų, formuoja ir įgyvendina valstybės politiką gamtinių dujų sektoriuje, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai gamtinių dujų sektoriuje, nustato veiklos rūšių Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriuje teisinius pagrindus ir sąlygas, taip pat prižiūri ir kontroliuoja tokią veiklą.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija toliau — Komisija atlieka veiklos rūšių Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas ir užtikrina reguliuojamos veiklos vykdymo bei gamtinių dujų sektoriaus dalyvių ir vartotojų teisių bei pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.

Komisijos funkcijos, uždaviniai, teisės ir pareigos gamtinių dujų sektoriuje ir finansavimo šaltiniai nustatomi Energetikos, šiame ir kituose įstatymuose, taip pat Komisijos nuostatuose.

gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendindama valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, nagrinėja buitinių vartotojų skundus dėl gamtinių dujų pirkimo—pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, taip pat buitinių vartotojų skundus ir ginčus dėl gamtinių dujų tiekimo įmonių nesąžiningos komercinės veiklos. Jeigu gamtinių dujų įmonė neįvykdo šio reikalavimo, Komisija, gindama viešąjį interesą, turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo; 3  reikalauti iš gamtinių dujų įmonių informacijos, kuri reikalinga šiame įstatyme nustatytoms Komisijos funkcijoms atlikti, ir nustatyti gamtinių dujų įmonių jai teikiamos informacijos ir teikiamų derinti dokumentų pateikimo protingus terminus; 4  prašyti Agentūros pateikti nuomonę dėl Komisijos priimto sprendimo atitikties Europos Sąjungos kompetentingų institucijų priimtoms gairėms gamtinių dujų atsargų pasirinkimo sandoriai dujų sektoriuje ir pranešti Europos Komisijai apie šioms gairėms prieštaraujantį kitos valstybės narės gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo institucijos sprendimą.